Regulamin

 

REGULAMIN GABINETU IDYLLA STUDIO

1. Godziny otwarcia Idylla Studio: od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 18.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, również w sobotę, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w wyjątkowych sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.
3. Zamówienie usługi w Idylla Studio jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia ustalonego zabiegu oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Gabinetu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Rehab Tomasz Zawadziński, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Gabinet Idylla Studio nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom trzecim.
5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki. O wszystkich cenach Klientka/Klient jest informowana przed zabiegiem.
6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązuje się do podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do menedżera Tomasza Zawadzińskiego osobiście, telefonicznie pod numerem 608402376 lub drogą mailową: kontakt@idylla-studio.pl , bądź korespondencyjnie na adres: Idylla Studio, ul. Rzeźnicka 2/69 80-822 Gdańsk.
8. W przypadku, gdy Klientka/klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
9. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad w celu uzgodnienia najkorzystniejszego zabiegu, oraz sprawdzenie czy ze względów zdrowotnych, przebytych chorób, trybu życia lub innych czynników, usługę można przeprowadzić bez przeciwwskazań. Powyższy wywiad pomoże również ustalić zakres zaleceń pielęgnacyjnych po zabiegu.
12. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.
13. Wykonanie zabiegu naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klientki/Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.
Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o chorobach: układów krwionośnego, limfatycznego, kostnego, neurologicznego; psychicznych, skóry. Przed wykonaniem zabiegu należy poinformować pracownika Gabinetu w szczególności o: rozruszniku serca, posiadanym kardiowerterze, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itp). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientki i Klienci zobowiązani są, także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
14. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
15. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są zobowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.
16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Idylla Studio jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
17. Personel Gabinetu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
18. Gabinet Idylla Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram